EKS – Предприемачеството е ключът към успеха

Продължителност: 01.10.2019 – 30.09.2021
Номер на проекта: 2019-1-DK01-KA204-060180

Slider

За проекта

Проектът цели да стимулира развитието на висококачествени и устойчиви предприемачески компетенции и предприемаческо мислене у младежи между 20 и 35 години (особено такива които нито работят, нито се обучават), със специален фокус върху жизненоважните умения, необходими за реализация на бъдещия пазар на труда. Проект EKS се основава на стратегия за социално включване и затова всички заинтересовани младежи, които имат желание да станат бъдещи предприемачи, са добре дошли да вземат участие в него.

Тази цел ще бъде постигната чрез:

  • задълбочено проучване на подробните характеристики, нуждите от обучение на младежите и уменията, необходими за бъдещето в областта на предприемачеството (разрешаване на сложни проблеми, критично мислене, творчество и креативност, управление на хора и координация с другите)
  • създаване на симулационна игра, която да позволи иновативната работа върху тези 5 умения, като насърчава участието на хората на пазара на труда и им помага да заемат активна роля в обществото и да постигнат лична реализация
  • създаване на дидактически наръчник за използване на играта
  • широко разпространение и използване на резултатите от проекта

Целеви групи:

  • младежи между 20 и 35 годишна възраст (особено такива, които нито работят, нито се обучават)
  • обучители на възрастни/фасилитатори, включително кариерни консултанти, работещи в неформалното образование