Partnerzy

Koordynator projektu

Siedziba BrainLog znajduje się w Danii oraz w Norwegii. BrainLog zajmuje się krajowymi i międzynarodowymi projektami, które skupiają się na zarządzaniu projektami w zakresie rozwoju biznesu, aplikacji internetowych i mobilnych, przedsiębiorczości, innowacji, edukacji nieformalnej i integracji społecznej. Zaangażowani są również w wiele międzynarodowych projektów europejskich i tworzą sieć wiarygodnych partnerów krajowych i międzynarodowych.

Strona internetowa: brainlog-ngo.com/


FyG jest nieformalną organizacją edukacyjną i szkoleniową, która promuje lokalny rynek pracy, jak również proces uczenia się przez całe życie dorosłych i młodych ludzi. FYG aktywnie pracuje nad usługami w zakresie rozwoju kariery, które odnoszą się do szerokiego zakresu programów i usług. Ich głównym celem jest pomoc jednostkom w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i postaw pozwalających na rozwój umiejętności życiowych oraz zarządzanie ich nauką, pracą i karierą. Programy szkoleniowe prowadzone przez FyG są związane z tworzeniem biznesu i innowacyjnymi koncepcjami, przedsiębiorczością, rozwojem usług, myśleniem w zakresie projektowania usług, podstawowymi umiejętnościami zatrudnienia, umiejętnościami czytania, pisania i liczenia oraz szkoleniem umiejętności miękkich.

FyG działa aktywnie, jako firma edukacyjna i szkoleniowa promująca i wzmacniająca rozwój osób dorosłych dostrzegając nowe możliwości tych osób.

Strona internetowa: fygconsultores.com/


Know & Can to organizacja pozarządowa założona w 2007 roku w Sofii w Bułgarii. Pracuje nad projektami krajowymi, europejskimi oraz opracowuje programy, kursy i działania w formalnej i nieformalnej edukacji. Współpracuje z partnerami w 27 krajach UE, Turcji, Albanii i Macedonii.

Od momentu powstania, Know and Can Association aktywnie pracuje nad krajowymi i europejskimi projektami, doradztwem zawodowym, szkoleniami w zakresie umiejętności miękkich, programami, kursami i działaniami w sferze edukacji poza formalnej i nieformalnej oraz szkoleniami dzieci, młodzieży i dorosłych. Stowarzyszenie Know and Can realizuje również kursy nieformalne oraz działania związane z podnoszeniem społecznych, obywatelskich, zawodowych i miękkich umiejętności wśród młodzieży i dorosłych. Głównym celem szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności, tak aby pomóc ludziom w byciu konkurencyjnymi i świadomymi na rynku pracy.

Strona internetowa: knowandcan.com/


Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) to organizacja pozarządowa, założona w 2004r. przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa. CWEP współpracuje z firmami i organizacjami edukacyjnymi. Misją stowarzyszenia jest wzrost jakości szkoleń i kształcenia na każdym poziomie i w każdej formie, jak również promowanie przedsiębiorczości oraz integracji grup społecznych, niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia. Szczegółowe cele Stowarzyszenia to zwiększenie dostępności, jakości i skuteczności kształcenia we wszystkich grupach wiekowych, promocja i wsparcie kształcenia osób dorosłych, uczenie się przez całe życie, e-learning i wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z całej Europy, wzmacniając pozycje ekonomiczną przedsiębiorstw oraz dostarczając innowacyjne platformy internetowe.

Strona internetowa: cwep.eu


E&D Knowledge Consulting jest firmą specjalizującą się w obszarach zarządzania innowacjami oraz budowania potencjału dla przedsiębiorczości i innowacji. Główne kierunki doradztwa obejmują strategie, mentoring i szkolenia:

 • Tworzenie kultury dla kreatywności i innowacji,
 • Rozwój umiejętności niezbędnych do innowacji i kreatywności ( myślenie krytyczne, innowacyjny sposób myślenia itp),
 • Modele biznesowe dla innowacji i innowacyjności,
 • Współtworzenie innowacji i wiedzy (mechanizmy, narzędzia i strategie na rzecz wspólnych innowacji i transferu wiedzy),
 • Ocena i monitorowanie zdolności innowacyjnych i potrzeb w zakresie ulepszeń.

E&D Knowledge Consulting zapewnia dostosowane do potrzeb każdego klienta rozwiązania w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, które umożliwiają organizacjom na:

 • Maksymalizację wydajności,
 • Zwiększenie zdolności innowacyjnych,
 • Diagnozę ich obecnej pozycji rynkowej i potencjału wzrostu,
 • Rozwinięcie bazy wiedzy,
 • Zwiększenie konkurencyjności,
 • Zdefiniowanie strategii zrównoważonego rozwoju dla firm i innych organizacji.

E&D Knowledge Consulting napędza rozwój społeczny i gospodarczy poprzez pielęgnowanie bardziej innowacyjnych, wykwalifikowanych i zaangażowanych obywateli, pracowników i liderów oraz wspiera tworzenie i rozwój innowacji i liderów rynkowych. Nasze działania obejmują zintegrowane warsztaty, mentoring i coaching, doradztwo i projekty.

Strona internetowa: ed-knowledgeconsulting.com


„KAINOTOMIA” to Centrum Kształcenia (I.C.L.L.) w Grecji, działa w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. KAINOTOMIA wdrożyła ponad 60 programów szkolenia zawodowego, skierowanych do osób bezrobotnych, wychowawców wszystkich szczebli edukacji, studentów szkół wyższych, osób zatrudnionych/samozatrudnionych i słabszych grup społecznych, w celu rozwoju możliwości zawodowych oraz ich promocji i integracji na rynku pracy i w społeczeństwie. „KAINOTOMIA” świadczy usługi doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw oraz usługi wspierające i doradcze dla stażystów w celu ułatwienia im (ponownego) wejścia na rynek pracy. KAINOTOMIA brała udział w kilku projektach krajowych, oferując wysoki poziom wiedzy fachowej w zakresie szkoleń we współczesnych dziedzinach, dopasowując je do tych, na które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy, w celu rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw stażystów w zakresie ich integracji na rynku pracy. „KAINOTOMIA” uczestniczyła we współfinansowanych projektach krajowych pod nazwą „lokalne plany rozwoju i przedsiębiorczości dla bezrobotnych w oparciu o konkretne potrzeby lokalne i potencjał wzrostu”. Ponadto uczestniczyła w projektach unijnych w ramach programu Erasmus+, jako koordynator i partner.

„KAINOTOMIA” ściśle współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami, posiadając sieć ponad 60 współpracujących ze sobą przedsiębiorstw partnerskich, głównie branżowych. Organizacja współpracuje z władzami regionalnymi i lokalnymi, uniwersytetami i instytutami technologicznymi oraz prywatnymi i nieprywatnymi przedsiębiorstwami w Grecji i w Europie. „KAINOTOMIA” jest członkiem Stowarzyszenia Tesalskiego Przemysłu i Przedsiębiorstw oraz współpracuje z Enterprise Europe Network-Hellas.

Strona internetowa: kainotomia.com.gr


Centrum Innowacji Społecznych (CSI) jest organizacją badawczą i rozwojową, która koncentruje się na wspieraniu innowacji społecznych mogących przynieść pozytywne zmiany w kontekście lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. CSI wierzy, że cztery filary Interakcji Społecznej, Edukacji, Rozwoju i Racjonalizacji Ekonomicznej w połączeniu z trwałymi rozwiązaniami, a także sprawne rozwiązywanie systemowych problemów społecznych może prowadzić do twórczych rozwiązań, które mają wpływ na istotne zmiany w strukturze społecznej każdego społeczeństwa. CSI ściśle współpracuje z rządami, lokalnymi agencjami administracyjnymi, agencjami non profit, podmiotami komercyjnymi i instytucjami edukacyjnymi w celu rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Identyfikujemy i zajmujemy się wyzwaniami systemowymi poprzez badania oparte na dowodach naukowych, badanie najnowszych rozwiązań globalnych, krajowych, regionalnych i lokalnych, opracowywanie rozwiązań z uwzględnieniem lokalnego ekosystemu, dynamiki kulturowej, zaspokajanie potrzeb interesariuszy i wdrażanie tych rozwiązań. Stosowane przez nas mechanizmy i procesy przekazywania informacji zwrotnych dają nam pewność, że jesteśmy w stałym kontakcie z interesariuszami i stale aktualizujemy nasze propozycje rozwiązań społecznych.  Zespół CSI składa się z naukowców, edukatorów, pracowników socjalnych, przedsiębiorców społecznych, kierowników projektów, trenerów i programistów technologii informacyjnych. Obszary specjalizacji to: integracja społeczna, edukacja międzykulturowa, kształcenie i szkolenie zawodowe, praca, planowanie edukacji i e-learning, zarządzanie projektami, usługi oceny projektów, walidacja produktów i szkolenia.

Strona internetowa: csicy.com


LABC jest firmą z siedzibą w Turynie (IT). Celem LABC jest dzielenie się i korzystanie z doświadczeń specjalistów w zakresie odnowy biologicznej jednostek i społeczności, pracy grupowej, edukacji i szkoleń, reintegracji z rynkiem pracy i zarządzania projektami.

LABC jest ogólnoeuropejską społecznością przyjmującą następujące zasady:

– wspólne uczenie się: wymieniamy, ulepszamy i dzielimy się doświadczeniami, zasobami i umiejętnościami w celu optymalizacji współpracy międzynarodowej i intermodalnej, rozwoju i transferu metodologii i praktyk.

– generatywność: ustanawiamy, wspieramy i kierujemy umiejętnością tworzenia, generowania nowych narzędzi, modeli i praktyk psychologicznych, społecznych i edukacyjnych, w celu ich swobodnego rozpowszechniania.

LABC posiada doświadczenie w zakresie:

# pracy opiekuńczej, indywidualnej i środowiskowej poprzez szeroki zakres działań, w tym sesje pracy grupowej, nadzór, szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania, organizowanie imprez publicznych, wykłady i seminaria

# Edukacja i badania poprzez projektowanie metodologii nauczania oraz wdrażanie materiałów i narzędzi szkoleniowych poświęconych podnoszeniu świadomości uczestników i odbiorców na tematy szczególnie interesujące z punktu widzenia psychologicznego, edukacyjnego, społecznego i środowiskowego.

Strona internetowa: www.labcentro.it